Đầu phun Rasco (Reliable)

Đầu phun Rasco (Reliable) để bảo vệ các khu vực thông thường và nguy hiểm hơn như nhà để xe, khu vực dịch vụ nhà hàng, cơ sở sản xuất và nhà máy để kiểm soát sự lây lan của đám cháy