Họng Tiếp Nước

Thiết bị tiếp nước cho bồn chữa cháy, hoặc tiếp nước chữa cháy trực tiếp. Thường được đặt phía ngoài, gần nơi xe cứu hỏa có thế tiếp nước được